Kereskedelmi jog

A tantárgy elhelyezkedése a tantervben

A Kereskedelmi jog kurzus a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának osztatlan jogász képzésében kötelező tárgyként szerepel, a képzés mintatanterve szerint a képzés VIII. félévében elhelyezkedve. A tárgy a Polgári jog 4. (egyes szerződések) kurzusra épülve a kereskedelmi, gazdasági tranzakciók jogával foglalkozik. Órakerete heti 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat. Átlagosan 200 fó jelentkezik a kurzusra egy félévben.

A kurzus kreditértéke: 4 kredit.

A számonkérés komplex módon történik. A kurzust alkotó gyakorlati órákon a félév során folyamatosan kiadott írásbeli feladatok (jogesetek, okiratszerkesztési feladatok, tesztek, ismereteket ellenőrző villámproblémák) sikeres teljesítése (az elérhető pontok legalább 60o/o-ának megszerzése) szükséges a kurzus eredményes teljesítéséhez.

A tananyag célja

A tananyag elsajátítását követően a hallgató képes lesz:

 • azonosítani a kereskedelmi, gazdasági élet szerződéstípusait;
 • a felek jogviszonyához  leginkább  illeszkedő  szerződést,  tranzakciós  formát  kiválasztani , meghatározni;
 • a szerződési szabadság maximális kihasználása érdekében a jogszabályok - mindenekelőtt a Polgári Törvénykönyv - adta szabad mozgásteret értékelni, és a derogációt tűrő területeken az ügyfelek jogviszonyát kiszolgálni képes szerződéseket készíteni;
 • a gazdasági élet tranzakcióihoz kapcsolódó bírói gyakorlatot rendszerszinten átlátni;
 • peres és peren kívüli jogvitákban a fél érdekét képviselni, jogi érvekkel alátámasztott, ajogvita reális végkifejletét előrelátó szemlélettel;
 • probléma-orientált gondolkodásmóddal és konfliktus-megelőző, illetve - feloldó célzattal közelíteni a kereskedelmi tranzakciók jogához.

A tananyag rövid ismertetése

A tananyag a kereskedelmi és gazdasági élet tranzakcióinak elemzésére, azonosítására vállalkozik, a hatályos joganyag és a hozzá kapcsolódó bírói gyakorlat szintézisében tárgyalva a területet. A kereskedelmi jog dinamikájára építve, a tananyag az alapvetően a vállalkozások közötti kereskedelmet mozgató szerződéstípusokon (speciális adásvételi módozatok, csereügyletek, mezőgazdasági áru értékesítésére irányuló  szerződések, bizomány, szállítmányozás, közvetítői szerződés, bizalmi vagyonkezelés, vállalkozási, kivitelezési, tervezési, közszolgáltatási szerződés, forgalmazási szerződés, jogbérlet stb.) túlmenően a fogyasztói szerződések jogával is kiemelten foglalkozik. A gazdasági élet szerződései köréből a bankjog, az értékpapírjog, a biztosítási jog, valamint a tőzsdejog és befektetési jog vonatkozó ügyletei is bemutatásra, elemzésre kerülnek a tananyagban. A tananyag modem szemlélettel, probléma-orientált megközelítéssel dolgozza fel a tranzakciós jogot, típuseseteken, komplex gyakorlati problémákon és értelmezési nehézségeken keresztül közelítve a témához annak érdekében, hogy az átadott tudás éppen olyan naprakész, alkalmazható és dinamikus legyen, mint a tárgyalt jogterület.

A tananyag témakörei

1)      A kereskedelmi szerződések jellemzői, sajátosságai

 • a jognyilatkozatok megtételének módja, alakja, hatályosulása;
 • a képviselet sajátosságai, teljesítési segédek;
 • szerződésszegés ésjogkövetkezményei.

2)      Speciális adásvételi módozatok

 • fajta és mennyiség szerint meghatározott dolgok határidős adásvétele;
 • mezőgazdasági termékek adásvétele;
 • forgalmazási szerződés;
 • árubeszerzésre kötött szerződések a közbeszerzések körében.

3)      Gondossági kötelmek

 • bizományi és szállítmányozási szerződések;
 • közvetítői és tartós közvetítői szerződés.

4)       Eredménykötehnek:

 • vállalkozási szerződések közös szabályai, tervezési, kivitelezési szerződés;
 • mezőgazdasági vállalkozási szerződés;
 • közszolgáltatási szerződések.

5)      Bizalmi vagyonkezelés

6)      A jogbérleti szerződés (franchise)

7)      Fogyasztói atipikus szerződések:

 • a fogyasztóvédelem általános szabályai;
 • üzleten kívüli kereskedés, távollévők közötti ügyletek, timesharing.

8)      Az elektronikus kereskedelem joga

9)      A bankjog ügyletei

 • hitel- és kölcsönügyletek;
 • lízing és faktoring;
 • fizetési ügyletek, fizetési módozatok.

10)  Értékpapírjog

 • az értékpapírjog általános szabályai;
 • váltó, csekk, kötvény, kincstárjegy, letéti jegy, jelzáloglevél;
 • közraktári jegy;
 • részvény.

11)  Tőzsde- és befektetési jog

 • értékpapír- és árutőzsdei tranzakciók;
 • befektetési szerződések, befektetési alapok.

12)  Biztosítási jog

 • alanyok, szerződéskötés, hatályosulás;
 • tipikus kockázatok, fedezetvállalás;
 • biztosítástípusok (kárbiztosítások és összegbiztosítások).

 

A kurzus követelményei, félévzárás, az értékelés módja

A kurzus értékelése komplex követehnényrendszer mentén történik. A szerződéskészítési, jogesetrnegoldási, érvelési kompetenciák elsajátítása és fejlesztése érdekében a félévi folyamatos munkán van a hangsúly. A kurzushoz kapcsolódó gyakorlati követelmények a következő mértékben járilnak hozzá a félévi jegy megszerzéséhez:

 

Feladat

Súlya az értékelésben

Megoldási kritériumok

Időkorlát

Jogesetmegoldások és a megoldási javaslatok érveléssel alátámasztott, írásos indokolása

30%

Kötött számú próbálkozás

1 óra

Okiratszerkesztési feladatok: megadott tényállás alapján a megfelelő szerződés azonosítása, fogalmazása, elkészítése

20%

Végtelen számú próbálkozás

2 óra

Tesztfeladatok (feleletválasztós)

20%

Kötött számú próbálkozás

30 perc

Írásbeli feladatok (villámproblémák) az ismeretek ellenőrzése érdekében

30%

Kötött számú próbálkozás

1 óra

 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: