Kutatásmódszertan

Oktatók: Dr.habil. Tóth Péter, Dr.Varga Lajos, Viola Attila

 

Kreditérték: 2

Kurzus célja:

Áttekintést nyújt a különféle kutatási metódusokba, bevezeti a hallgatókat a kutatómunka technikájába, ezáltal segítséget nyújt a szakdolgozat elkészítéséhez, a majdani kutatómunkához.

Kurzus rövid ismertetése:

A kurzus keretében áttekintjük a kutatási terv struktúráját, az egyes kutatási módszereket, a mintavételezés fontosságát, és az adatgyűjtést. Az adatok statisztikai elemzése során nem törekszünk a teljes elméleti háttér és felépítés megismerésére, inkább gyakorlati alkalmazások megismerésével kapunk képet egy statisztikai programcsomag – SPSS- használatáról. A kurzus során a különböző elemzéseket (hipotézis-vizsgálatok, egyváltozós statisztikai elemzések, kereszt-tábla –elemzés, varianciaanalízis, korreláció- és regressziószámítás és a jelentéskészítés módszertanát tekintjük át.

Tematika:

1.      lecke: Alapismeretek

2.      lecke: Empirikus eljárások jósági kritériumai

3.      lecke: Adatfajták és kvantifikálás, adatfeltárás

4.      lecke: Adatok kezelése, adathalmaz grafikus ábrázolása

5.      lecke: Adattáblázat kezelése, kérdőíves adatgyűjtés

6.      lecke: Változók közti kapcsolat vizsgálata, független változók kombinációjának vizsgálata

7.      lecke: Minta, mintavételezés, tesztelés, valószínűség és becslés

8.      lecke: A statisztikai hipotézis, a normalitás gyakorlati jelentősége

9.      lecke: Az átlagtól való eltérések vizsgálata, átlagok összehasonítása

10.  lecke: Nem mért adatok vizsgálata, egyazon minta két változója közti kapcsolat

11.  lecke: Csoportjellemző alcsoportjainak keresése

12.  lecke: Fő meghatározók keresése

 

Követelmények:

A 7. és a 14. héten elméleti anyagból online teszt. A 7. online teszt anyaga az 1-6 lecke, míg a 14. online teszt anyaga a 7-12 lecke. A félév folyamán a hallgatók komplex kutatási projektet készítenek, amelyet a 14.héten beadnak és Skype-prezentáció keretében bemutatnak.

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: