Népmese

Oktatók:

Raffai Judit, Balázs Piri Dorottya, Gál Lídia

Szabadkai Magyar Tanítóképző Kar

A tantárgy rövid leírása, elhelyezkedése a tantervben (kötelező/választható, tematikája, milyen a számonkérés, kredit értéke)

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar másodéves óvópedagógus hallgatói körében, a negyedik szemeszterben meghirdetett Népmese nevű választható tantárgy a hagyományos mesemondáshoz szükséges elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretek elsajátítását tűzte ki célul. Értéke 2 kreditpont, a képzés alatt megszerezhető pontok száma: 100.

A tananyag céljai, azaz, hogy mire lesz képes a tanuló a tananyag elsajátítása után

A hallgatók ismerjék meg a magyar és a nemzetközi folklóranyagba tartozó népmeséket, azok műfaji sajátosságait, az ide vonatkozó alapfogalmakat, az írásbeliség és a szóbeliség kölcsönhatását a műfaj példáján, a népköltészet ezen ágának jellemző csoportjait, a mesetípusokat, mindezek példa anyagát, valamint a műfaj oktatásban való hasznosítási lehetőségeit, különös tekintettel a hagyományos mesemondásra.

A tananyag figyelemfelkeltő rövid ismertetése

A mesemondás egy olyan hagyománnyá vált cselekvési forma, amely a verbális és a non-verbális jelek segítségével narratívumokat hoz létre, hogy azokat közvetítse a közössége számára. Ez a szóbeli cselekvési forma a beszéd kialakulásától kezdve a napjainkig jelen van a kultúránkban. Állapotát a napjainkban kettősség jellemzi: ősi, eredeti formájában eltűnő félben van, viszont az új,  megváltozott formában virágkorát éli, egy más stratégiát követve.

A kurzus keretein belül  elsősorban a népmese eredeti, hagyományos formáját szeretnénk bemutatni, de illeszkedve a szóbeliséghez – a mesemondás módszertanát tanítva –, annak gyakorlati elsajátítását és napjainkban használt formáinak az ismeretét is fontosnak tartjuk. Így bemutatásra kerül a népmese fogalma, szerkezeti és formai elemei, előadásának a módszertana (a leendő pedagógusok élmény dús mesemondásáért), a mesetípusok csoportja. Az előadások keretein belül átfogó képet adunk a mese szerkezetéről, nyelvi jellemzőiről, rávilágítunk e műfajon belüli egyértelmű különbségekre az írásbeliség és a szóbeliség, valamint a népmese és a digitalizált valóság között. Bemutatjuk, hogy milyen a jó mesemondó és szilárd alapot biztosítunk az egyéni mesemondáshoz.

A gyakorlati órákon a hallgatókat megismertetjük a magyar és a nemzetközi kutatások eredményeivel, a vajdasági gyűjtőkkel és gyűjteményekkel, a népmese műfajokkal és a népmese típusokkal, azok egy-egy jellegzetes példáival, különös tekintettel A Piroska és a farkas mesetípusra. Mindehhez az interneten lévő adatbázisokat, a helyi Vajdasági magyar népmese-adatbázist és egyéb archív anyagot, hangzó- és videó felvételeket használunk.

Elméleti tartalmak:

 • A népmese fogalma. A népmese kapcsolata más műfajokkal.
 • A népmesekutatás története, gyűjtések, gyűjtemények, szövegváltozatok.
 • A szóbeliség, az írásbeliség és a digitalizált világ a népmese kapcsán.
 • A népmese műfajai. A népmesék tipológiai vizsgálata.
 • Mesetípusok a Piroska és a farkas példáján.
 • A népmese formai jellemzői.
 • A népmese szerkezeti jellemzői.
 • A hagyományos mesemondás. A mesemondó.
 • Vajdasági mesemondók.
 • Állandó és változó elemek a népmeséinkben.
 • A mesemondás látványélménye.
 • A mesemondás tanulása és tanítása.
 •  Napjaink mesemondása, a mesemondó versenyek.
 • Az óvodás korosztálynak való mesemondás sajátosságai.

Gyakorlati tartalmak:

 • Ismerkedés a szakirodalommal megadott szempontok alapján
 • Egy mesetípus vizsgálata
 • A mesemondás  módszereinek elsajátítása
 • Élőszavas mesemondás

A kurzus követelményei, félévzárás, az értékelés módja

A kurzus nem kötött előtudáshoz.

A következő tevékenységeket látjuk elő:

 • Aktivitás az elméleti órákon (online környezetben)
 • Aktivitás az gyakorlati órákon
 • A fejezetek végeztével az elméleti tudás felmérése (tesztek)
 • Mesemondás  (gyakorlati)
 • Szövegelemzés, típusvizsgálat (gondolattérkép, prezi)
 • Záróvizsga – összegző felmérés az elméleti és a gyakorlati tartalmakból (írásbeli gyakorlat)

Milyen teljesítményekből tevődik össze a félévi jegy

A félévi jegy az online aktivitásokról, a beadott feladatok, tesztek értékeléséből, a követelményrendszerben feltüntetett mesemondás gyakorlati teljesítéséből, a záróvizsga eredményéből áll.

 

Milyen súllyal szerepelnek az egyes elemek

A felsorolt tevékenységek a következőként jelennek meg:

5 - Aktivitás az elméleti órákon (online környezetben)

5 - Aktivitás az gyakorlati órákon

20 - A fejezetek végeztével az elméleti tudás felmérése

15 - Mesemondás – (gyakorlati)

15 - Szövegelemzés, típusvizsgálat (gondolattérkép, prezi)

40 - Záróvizsga – összegző felmérés az elméleti és a gyakorlati tartalmakból (írásbeli gyakorlat)

Megoldásra vonatkozó kritériumok, időkorlát, beadási határidő

Ahhoz, hogy a hallgató maximális pontszámmal tudja teljesíteni a Népmese kurzust, szükséges az elméleti és gyakorlati órákon való aktivitás (oktatóanyagok megtekintése, hozzászólások - egyéni észrevételek, kérdések írása), a fejezetek lezárásakor sikeres teszt beadása (feltétel a kövezetező fejezet megnyitásához), az egyéni mesemondás (előre meghatározott szempontok alapján), gondolattérképek, prezentációk feltöltése a MOOC felületére. A kurzus akkor teljes, ha a képzés felvevője az imént felsoroltakat teljesítette, és azt követően a záróvizsgát  abszolválta.

Terveinkben időkorlát nem szerepel, ugyanis elképzelésünk szerint a napközben dolgozók és az iskolás diákok a kurzus teljes értékű részeseivé vállalhatnak, amelyet rugalmas időbeosztásunk biztosít (az egyén saját tempójának megfelelően haladhat). A tartalmak teljesítésére kiszabott leghosszabb időkorlát: négy hónap.

 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: