Pénzügyi és számviteli informatika

Oktató: Dr. Miskolczi Ildikó PhD, főiskolai docens

Szolnoki Főiskola

 

A tantárgy rövid leírása:

A tárgy keretén belül a hallgatók megismerik a pénzügyi és számviteli információs rendszerek felépítésének vázlatos szerkezetét. A gyakorlati ismeretek megalapozását az elemi fogalmak és tevékenységek bemutatásával kell kezdeni, támaszkodva az informatika, a vállalati pénzügyek és adózási alapok, valamint a számvitel tantárgy ismeretanyagára. Célunk, hogy a hallgatók a fentiek birtokában alkalmasak legyenek a számítógépes számviteli rendszerek áttekintésére, a rendszert tervező rendszerszervezőkkel való konzultációra, valamint a számítástechnika használatára. A hallgatókat szeretnénk a nemzetközileg elismert pénzügyi számviteli információs rendszerekkel megismertetni a munkaerőpiaci lehetőségeik javítása érdekében.

A főbb tartalmi elemek a következők: Informatikai alapfogalmak. Szervezési munka és szakaszai, kritikus út, költségnövekedési együttható fogalma, tartalma. A számviteli információs rendszer jellemzői és modellje. A számviteli információs rendszer működésének alapvető követelményei. A főkönyvi és folyószámla-könyvelési alrendszer felépítése: törzsadatok, forgalmi állományok, kódszámrendszer, inputok. Esettanulmány a főkönyvi rendszer kialakítására. A beruházások nyilvántartása számítógéppel. Esettanulmány a beruházások számítógépes nyilvántartásának kialakítására. A befektetett eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök) alrendszer és jellemzői. Esettanulmány a befektetett eszközök számítógépes nyilvántartásának kialakítására. A pénzügyi alrendszer felépítése: a pénzintézeti kapcsolatok bonyolítása, a vevők–szállítók nyilvántartása, költségvetési kapcsolatok bonyolítása. Esettanulmány a pénzügyi folyamatok számítógépes megvalósítására. A készlet rendszer jellemzői. Esettanulmány a készletek számítógépes nyilvántartásának kialakítására. A bér- és munkaügyi alrendszer kialakítása, működése. Esettanulmány a bér- és munkaügyi alrendszer kialakítására. A számlázási alrendszer. A számlázási program ismertetése.

A tantárgy elhelyezkedése a tantervben: kötelező tantárgy, melynek kreditértéke  4.

Számonkérés formája: gyakorlati jegy.

A tananyag céljai: A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek – az alapképzés keretében elsajátított informatikai ismeretekre támaszkodva – a számviteli információs rendszerrel, az információs rendszer szervezési kérdéseivel, a számítógépes rendszerből nyerhető információk lehetőségeivel.

A tananyag elsajátításával a hallgató képes:

  • definiálni a pénzügyi és számviteli informatika alapvető és meghatározó kifejezéseit, felidézni pontos tartalmukat és azokat a gyakorlatban szakszerűen alkalmazni,
  • átlátni a szervezetek pénzügyi tevékenységét alapvetően befolyásoló környezet elemeit,
  • átlátni a pénzügyi és számviteli tevékenység elemeit és meghatározni, azonosítani és leírni az egyes elemek szerepét a rendszerben, felhasználva az informatika nyújtotta alkalmazási és támogatási lehetőségeket,
  • különbséget tenni a pénzügyi-számviteli rendszer egyes elemei között, összehasonlítani az egyes elemek felépítését és feladatát, meglátni a kapcsolódási pontokat közöttük és megérteni azok egymásra épülését,
  • megismerni a pénzügyi-számviteli informatikai eszközöket, felvázolni az egyes eszközök elemeinek tartalmát és alkalmazásuk feltételeit,
  • jellemezni és összehasonlítani az egyes elemeket, feltárni az azonosságokat és különbségeket, azokat gyakorlati példákkal magyarázni,
  • gyakorlatban is alkalmazni az egyszerűbb elemzési és tervezési módszereket, felhasználva az alapozó tantárgyak kapcsolódó ismeretanyagát.

A tananyag rövid, figyelemfelkeltő ismertetése:

A pénzügyi és számviteli informatika kurzus keretében Ön megismerkedhet ezen rendszerek szervezésével, felépítésével, menedzselésével, működésével. Szándékunk, hogy segítséget nyújtsunk a tantárgy feldolgozásához, s Ön az ismeretek elsajátítása után képes legyen a pénzügyi döntések informatikai előkészítésére, illetve a kapcsolódó informatikai ismeretek felhasználásával döntések meghozatalára, illetve a számvitel informatikai alapjainak megértésére. Reméljük, a feladatok megoldása sikerélményt nyújt Önnek és egyben arra ösztönzi, hogy az informatika szerepét felismerve és átlátva a tanult ismereteket, eszközöket, módszereket munkája során is alkalmazza. A tananyag feldolgozásánál javasoljuk a megadott sorendben feldolgozni az ismeretköröket.

A kurzus követelményei, a félévzárás, értékelés:

A félév során a kurzus sikeres teljesítéséhez kb. 60 óra egyéni tanulási időre lesz szüksége, amely azonban egyénenként változó lehet.

A félév során két „beküldendő” feladatot kell elkészítenie és a megadott határidőig feltöltenie a rendszerbe. A visszajelzésre a beérkezés után legkésőbb 10 napon belül számíthat, ebben a szaktutor értékeli a feladat megoldását. A félév teljesítésének - egyben a „vizsgára bocsájtás” feltétele - ezen beküldendő feladatok megfelelő szintű elkészítése.

A tantárgy lezárása kurzuszáró komplex feladat elkészítésével történik a rendszerben. A feladat elkészítésénekidőtartama 60 perc. A feladatsor 3-4 feladatot tartalmaz, ezek típusai: definíciók, kategóriák értelmezése, tesztfeladatok, valamint összefüggések bemutatására, témák magyarázatára, gyakorlati alkalmazásra irányuló esszé jellegű feladatok.

Az értékelés az alábbiak szerint történik:

Teljesítmény (%)

Érdemjegy (1-5)

0-50

elégtelen (1)

51-60

elégséges (2)

61-75

közepes (3)

76-90

jó (4)

91-100

jeles (5)

 

Tananyag:

1

Rendszerelmélet, információelmélet, alapfogalmak.

2

Szervezéstechnológia I. A szervezés fogalma, tartalma. Helyzetfelmérés, célkitűzés. Idő- (kritikus út) és költségterv. Költségnövekedési együttható.

3

Szervezéstechnológia II. Helyzetfelmérés. Helyzetfelmérés elemzése, értékelése.

4

Szervezéstechnológia III. A számítógépes rendszer megtervezése. A rendszerterv bevezetése. A működő rendszer értékelése, karbantartása.

5

Komplex rendszertervezési módszerek.

6

A számviteli információs rendszer, jellemzői, modellje (számviteli elszámolás fogalma, szintetika, analitika, raktári nyilvántartás. A számviteli információrendszer működésének alapvető követelményei: bizonylatok, nyilvántartások, egyeztetés, zárás, feladás, leltár.

7

A főkönyvi rendszer. Esettanulmány.

8

Az eszközrendszer. Esettanulmány.

9

A készletrendszer. Esettanulmány.

10

A pénzügyi rendszer. Esettanulmány.

11

A munkaügyi rendszer. Esettanulmány.

12

A termelési rendszer. Esettanulmány.

13

Esettanulmány, konkrét vállalatirányítási rendszer vizsgálata.

14

Értékelés, kurzuszáró dolgozat.

 

 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: