Tanulásmódszertan és életvezetés

Oktatók: Héjja-Nagy Katalin, Dávid Mária, Taskó Tünde, Mester Dolli, Dorner László, Hatvani Andrea

 

Eszterházy Károly Tudományegyetem

 

Tantárgyleírás

A tantárgy tantervi elhelyezkedése:

Minden elsőéves hallgató számára az 1. vagy 2. félévben kötelezően elvégzendő tárgy, kreditértéke: 2.

Célok:

A tantárgy célja, hogy segítséget nyújtson a konstruktív életvezetéshez a tanulással kapcsolatos ismeretek bővítésének, a tanulási képességek fejlesztésének és a tanulással kapcsolatos pozitív attitűd kialakításának segítségével.

Az élethosszig tartó tanulás szükségessé teszi, hogy a személyek olyan kompetenciákkal és olyan tanulási technikákkal és stratégiákkal legyenek felvértezve, amelyek segítségével képessé válnak saját tanulási folyamataiknak tudatos irányítására, szabályozására. Képesek tanulási célokat kitűzni, képesek a cél eléréséhez tervet készíteni, és megvalósítani és értékelni is azokat. Az önszabályozó tanulóvá válás fontos feltétele annak, hogy a tanulók meg tudjanak felelni a 21. század kihívásainak, képesek legyenek fejlődni, és az életüket a saját kezükbe venni. A tanulási folyamat tudatosítása, a saját tanulással kapcsolatos felelősség vállalása, a tanulási folyamat feletti kontroll megszerzése a kulcsa annak, hogy a tanulás eredményesebbé és hatékonyabbé váljon. A tantárgy célja, hogy ebben segítse a hallgatókat.

Kompetenciák:

A tantárgy az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztését célozza.

Ismeretek: A hallgató a félév végére

 • alapvető ismeretekkel rendelkezik a tanulást meghatározó tényezőkről
 • ismer és használ különböző tanulási stratégiákat, elemi és összetett tanulási technikákat, időmenedzselési módszereket
 • tisztában van a felsőoktatási tanulás kihívásaival, rendelkezik megfelelő ismeretekkel és módszerekkel ezeknek megfelelni az önszabályozó tanulás segítségével.

Képességek: a kurzus elvégzésével a hallgató képes lesz

 • saját tanulását megfigyelni, értékelni, tanulásának eredményességén javítani
 • rövid és hosszú távon is megtervezni saját tanulását,
 • jól beosztani tanulásra szánt idejét
 • számára és a tananyagnak megfelelő és hatékony tanulási stratégiákat és módszereket alkalmazni saját tanulásában
 • eredményesen megküzdeni a vizsgaszorongással

Attitűdök/nézetek: a kurzus elvégzésével a hallgató várhatóan a következő attitűdökkel fog rendelkezni:

 • érzékeny és nyitott a tanulás problémaköre iránt
 • fontosnak tartja az önreflexiót saját tanulásával kapcsolatban
 • felismeri, hogy a tanulásban fontos a tudatosság és a tervezés

Autonómia és felelősségvállalás: A hallgatót a kurzus elvégzése abban is segíti, hogy

 • felelősséget vállaljon saját tanulásáért, tanulmányi előmeneteléért
 • képes legyen az élethosszig tartó tanulás megvalósítására, rendelkezzen az ehhez szükséges kompetenciákkal
 • konstruktív életvezetését tudatosan tervezze és valósítsa meg

 

A tananyag figyelemfelkeltő rövid leírása:

A folyamatos, élethosszig tartó tanuláshoz nélkülözhetetlenek azok a tanulási készségek, képességek, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyén olyan tudást sajátítson el, amely a hétköznapi életben jól alkalmazható, és amelyek segítségével a tanulás önállóan végezhető. A kurzus interaktív elemekre épül, a hallgatók aktivitására épít, és igyekszik a tanulásról, valamint az életvezetésről nélkülözhetetlen ismeretekkel és gyakorlati tapasztalatokkal gazdagítani a hallgatókat. Segíti a saját tanulással kapcsolatos, és általában az önreflektív gondolkodás kialakulását. Saját tanulási folyamataink monitorozása nem csak a tanulással kapcsolatos önreflexióit segíti, hanem a gondolkodásmód átvihető más tevékenységekkel kapcsolatos metakognícióra is. A kurzus tudatosítja a tanulási folyamat egészét, a tanulást befolyásoló tényezőket, felhívja a figyelmet a tanulás körülményeinek és stratégiáinak tudatos tervezésére. Konkrét gyakorlati tanácsokkal ad segítséget a saját tanulás tervezésében. Megismerteti a hallgatókat a feladattervezés és az időgazdálkodás fontosságával, konkrét módszereket és gyakorlatokat ajánl ezek elsajátítására. Elemi és összetett tanulási technikákat, tanulási stratégiákat, módszereket ismertet és gyakoroltat, amelyek a hosszabb, értelmes tananyagok hatékony elsajátításában nyújtanak segítséget. Memóriafokozó eljárásokat, mnemotechnikákat tanít a rövidebb szó szerint megtanulandó szövegek, illetve kevés összefüggést tartalmazó listák tanulására. Hangsúlyt helyez az online környezetben zajló tanulás módszertani támogatására is. Életvezetési tanácsokat, mentálhigiénés támogatást is szeretne nyújtani, vizsgaszorongás leküzdésére hasznos tanácsokat ad, valamint pályaorientációval, pályatanácsadással kapcsolatos ismereteket is tartalmaz.

 

Tematika:

 1. A tanulás hatékonyságát befolyásoló külső és belső tényezők, a felsőoktatási tanulás jellegzetességei és veszélyei.

A tanulást meghatározó külső (tanulási környezet pl.) és belső tényezők (pl. motiváció, akaraterő, önkontroll, attitűd, kognitív képességek stb.). A felsőoktatási kampányszerű tanulás veszélyei, a rendszeresség fontossága. Önreflexió készítésének módja és szempontjai tanulásban szerepet játszó tényezőkről.

 1. Digitális állampolgárság, online tanulástámogatás. Elektronikus taneszközök, tanulásmenedzsment rendszerek szerepe az oktatásban.

Az elektronikus tanulási környezet tanulásmódszertani jellegzetességei.

 1. Tervezés, időgazdálkodás, időmenedzsment, időperspektívák.

A saját tanulási folyamat tervezése (napirend, hetirend, vizsgarend), feladat-menedzsment, teendők listázása és rendszerezése, az Eisenhower-módszer. Időmenedzsment és időgazdálkodás, időrablók. Időmenedzsment-technikák (pl. Pomodoro) ismertetése, előnyeinek, félelmek és tévhitek az időmenedzsment technikák használatával kapcsolatban. A tanulás tervezése: napirend, hetirend, vizsgarend készítésének alapelvei. Zimbardo-féle időperspektívák.

 1. A jó jegyzet, vázlat készítésének fortélyai.

Szövegértés, a jegyzetelés és vázlatírás készítésének, jelentőségének pszichológiai háttere. Jegyzetelés, vázlatírás alapelvei, előnyei, felhasználási lehetőségei, a két módszer különbsége. Feladatok a két módszer gyakorlására.

 1. Gondolattérkép használatának lehetőségei, előnyei a tanulás során.

A gondolattérkép lehetséges szerepe a hosszú, összefüggő anyagrészek elsajátításában. Gondolattérkép és fogalomtérkép különbségei. Gondolattérképek készítésének alapvető szabályai, fortélyai, változatai, gondolattérkép készítő programok.

 1. Tanulási stratégiák: PQRST, SQ4R, MURDER.

A tanulási stratégia fogalma, szerepe a tanulásban. Hosszabb tananyag feldolgozását segítő PQRST, SQ4R, MURDER módszerek jellegzetességeinek bemutatása, útmutató gyakorlati használatukhoz.

 1. Magolás helyett: mnemotechnikai eljárások alkalmazásának előnyei. Memóriafokozó eljárások, praktikák.

Emlékezeti rendszereink, emlékezeti működésünk jellegzetességei. A nem értelmes, összefüggő szövegek tanulásához segítséget nyújtó néhány hasznos módszer, mnemotechnikai eljárások hátterének és gyakorlati alkalmazásuknak bemutatása.

 1. Hasznos tanácsok a szóbeli és az írásbeli vizsgára való felkészüléssel kapcsoltban. Társas lehetőségek a tanulásban.

Az írásbeli és szóbeli vizsgák közötti különbségek, a két vizsgatípus által elvárt tanulás különbségei, hasznos tanácsok a felkészüléshez. A tanulás társas lehetőségei, tanulópárok, tanulóműhelyek.

 1. Szorongás, tesztszorongás, és a „vizsgadrukk” legyőzésének lehetőségei, módszerei.

Általában a szorongásról, a szorongás tüneteiről, szorongás és teljesítmény kapcsolatáról. A Spielberger-féle Állapot- és Vonásszorongás Kérdőív. Hasznos szorongáscsökkentő módszerek, légzőgyakorlatok, relaxáció ismertetése.

 1. Életvezetési kompetenciák, mentálhigiéné karbantartásának lehetőségei.

A mentálhigiéné fogalma, a mentális egészséget segítő és veszélyeztető tényezők. Az ifjúkor és a felsőoktatás kihívásai, a nehézségekkel való megküzdés módszerei. Stressz, a stresszel való megküzdés lehetőségei, coping. Az egyéni mentálhigiénés tanácsadás lehetőségei.

 

A kurzus teljesítésének követelményei

A kurzus zárása az elméleti anyagból való ismeretek számonkérését nem tartalmazza, vizsga nincsen. A félév végi jegy a félév közben beküldött feladatokból (minden héten egy, összesen 10 egyéni feladatból) és 2 csoportos feladatmegoldásból tevődik össze, amelyek egyenlő súllyal szerepelnek a jegy meghatározásakor. A beküldött feladatokat jellegükből adódóan javítani nem lehet, hiszen nem a javítás a lényeg, hanem a feladatokra adott oktatói reflexió. A feladatok értékelése a határidő betartása és az elkészítésük minősége alapján történik.

Továbbá kritériumkövetelményként szükséges a teljesítéshez a félév végén írt önreflexió a saját tanulás fejlődéséről.

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: