Egészségvédelem a családban

Oktató: Kovács Réka Rozália

Sapienta Erdélyi Magyar Tudományegyetem

A tantárgy elhelyezkedése a tantervben:

I. évfolyam/2. szemeszter - heti 2 óra előadás, heti 2 óra szeminárium - választható -

a számonkérés formája: kollokvium –

kreditértéke: 5 kredit

 A tananyag céljai:

- a tanuló a tananyag elsajátítása után ismerni fogja a családhoz, párkapcsolathoz tartozó pszichológiai alapfogalmakat, képes használni azokat - megismeri az egészséges családműködés kritériumait, felismeri azokat a gyakorlatban, illetve képes lesz a fenntartásuk érdekében néhány módszerrel beavatkozni - megismerkedik az egészségtelen családműködések típusaival, a család „betegségeivel”, az egészségre gyakorolt hatásukkal, elsajátít beavatkozási, kríziskezelő technikákat.

A tananyag tematikái:

1. A család meghatározása. A rendszerszemlélet alapelvei. A család mint strukturális és interakciós rendszer. A család funkciói, támogató funkciók.  

2. A család egészsége és az egészségmegőrzés fogalma. A család egészségét befolyásoló tényezők.

3. Az egyéni fejlődés ciklusai (Margaret Mahler, Erik H. Erikson). A változások kezelése. A családi életciklus szemlélet (Carter és McGoldrick, Hill és Rodgers modellje)

4. A fejlődési krízis elemei nyolc életciklus szerint.

5. Várandósság, újszülött a családban

6. Az öregedés folyamata

7. Terminális állapot, halál, gyász a családban. Haldoklás fázisai. Kommunikáció a haldoklóval. A gyász fázisai. Az egyén önsegítésének módjai a gyászban. A hospice szolgálat.

8. Családi normatív és paranormatív krízisek. Egészséges/diszfunkcionális családi reakciók.

9. Családon belüli erőszak. Gyermek bántalmazása és elhanyagolása. Bántalmazásra utaló jellegzetességek. A bántalmazó személyiségjegyei. A bántalmazás legfőbb rizikófaktorai.

10. Alkoholizmus, szenvedélybetegség a családban.

11. A kapcsolati fejlődés zavarai. Romboló és építő stressz a párkapcsolatban. Kapcsolati krízisek hatása a kommunikáció alakulására. Speciális kapcsolati krízisek. Féltékenység, irigység.

12. Családi krízisek kezelésének módszerei

13. A családterápia alapelvei. A családterápia iskolái, irányzatai.

14. Egészségnevelési programok. Első-, másod-, harmadfokú egészségnevelés. Az egészségfejlesztő feladatai.

A kurzus követelményei, a félévzárás, az értékelés módja:

Az alábbi teljesítményekből tevődik össze a félévi jegy: - a félévi szemináriumok során minden hallgató egy előre megbeszélt résztémából dolgozatot készít, melyet bemutat (az összjegy 30%-a) - a félév során minden tanuló feladata egy eset ismertetése, melynek során vázolja név nélkül egy általa ismert család vagy párkapcsolat működését, javaslatot tesz a probléma megoldására (az összjegy 30%-a) -félév végén írásban tesztet töltenek ki az elsajátított tananyagból (az összjegy 40%-a) Megoldásra vonatkozó kritériumok: kötött számú próbálkozás, kötelező a tanévszerkezet szerinti időkorlát betartása. 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: