Erdély és a Partium kulturális öröksége

Oktató: Dr.  János  Szabolcs,  egyetemi  docens,  

Partiumi  Keresztény  Egyetem

A tantárgy általános célja:

A tantárgy általános célja Erdély és a Partium kulturális örökségének, a régiók életében fontos emlékezethelyek megismerése, továbbá a régiók kulturális jelenségei iránti érzékenység kifejlesztése; a kulturális örökség és kulturális emlékezet  jelenségeivel szembeni elemzői attitűd kialakítása; a tantárgy fogalomkészletének elsajátítása; a kultúratudomány és segéd-, rokontudományok közötti viszonyok megértése.

Az „Erdély és a Partium kulturális öröksége” tantárgy célja ugyanakkor, hogy a képzésben részt vevő hallgatók számára rendszeres, szemléletes és alkalmazható ismereteket nyújtson Erdély és a Partium kulturális örökségéről. A tantárgy bevezetését az indokolja, hogy a hallgatók túlnyomó többsége nem rendelkezik előzetes, átfogó ismeretekkel e témáról, aminek következtében automatikusan kizáródnak azoknak az erőforrásoknak a személyes, illetve szakmai jellegű felhasználásából, kamatoztatásából, továbbadásából és szinergiájából, amelyeket egy európai jelentésű és jelentőségű lokális kulturális örökség ismerete és felvállalása jelent.

Konkrét célok:

a régiók fő jellemzőinek (identitás, kiterjedés, határok, földrajzi adottságok), a történelmi fejlődés és következményeinek, a Erdély és a Partium jelenlegi helyzetének és a jövőbeli perspektíváinak bemutatása; erdélyi és partiumi hírességek megismerésében és megismertetésében rejlő kulturális turisztikai lehetőségek felismerésének fejlesztése; az erdélyi-partiumi kulturális örökség megismerésében és megismertetésében rejlő gazdasági lehetőségek felismerésének fejlesztése; Erdély és a Partium kulturális turisztikai erőforrásainak, látnivalóinak térbeli és tematikus csoportjainak általános ismertetése.

Kompetenciák:

A tantárgy keretén belül külön fejlesztésre kerülnek a kognitív, a szakmai, de az érzelmi és értékkompetenciák is.

Kognitív kompetenciákon belül a jelenségek felismerésére és értelmezésére fektetjük a hangsúlyt, vagyis a megszerzett ismereteket tudják a hallgatók beépíteni és alkotó módon felhasználni szakmai és/vagy személyes kulturális életükbe.

Szakmai kompetenciák főként a szövegértelmezést és helyzetelemzést érintik. Ennek értelmében  a  hallgatók  legyenek  képesek  a  magyar  művelődéstörténet  kontextusába helyezve értelmezni Erdély és a Partium kulturális örökségének egyes kiemelkedő irodalmi- történelmi figurákhoz köthető elemeit; ismerjék meg Erdély és a Partium fogalmát és helyezzék el a Kárpát-medencei regionális térben; lássák át a régiók földrajzi energiáit; legyenek képesek értelmezni az erdélyi-partiumi kulturális identitásnak a régióhoz szorosan kötődő aspektusait; ismerjék meg a két történelmi régió irodalmi-kulturális emlékhelyeit és a kultúra főbb intézményeit.

Érzelmi és érték-kompetenciák: itt a tárgyalt történelmi régiók kultúrájával szembeni nosztalgikus magatartás helyett kritikai és értékelő magatartás kialakítása a cél, továbbá a kulturális örökség fontosságának tudatosítása, ezen belül például a polgári kulturális örökség fontosságának felismerése, illetve Erdély és a Partium turisztikai erőforrásainak, látnivalóinak általános megismerése.

Ismeretek:

 

A tanegység elvégzése után a hallgató

  • Ismeri Erdély és a Partium kulturális örökségének főbb területeit: az épített, a tárgyi és a szellemi örökség jelentőségét.
  • Átlátja a régiók művelődéstörténeti sokszínűségének okait, hazai és egyetemes összefüggéseit.
  • Tájékozott a régiókhoz kötődő hírességek, az egyházi örökség, a közgyűjtemények, az oktatás, a polgári élet, az irodalmi-kulturális intézmények és az irodalom kultúrtörténeti jelentőségéről az egyes korszakokban.

 

A kurzus követelményei, a félévzárás, az értékelés módja:

A kurzusra vonatkozó kötelező könyvészet megtalálható az egyes fejezetek végén, illetve a tantárgyi syllabusban összesítve. A szövegek könyv vagy kolligátum formájában megtalálhatók a könyvtárban, vagy elektronikus hordozón letölthető formában.

A félévi jegy összetétele:

  • ellenőrző    feladatok    az   egyes     fejezetek      végén     (végtelen      számú próbálkozás) – 20%
  • teszt minden 4 egység után (kötött számú próbálkozás) – 40%
  • a  szemeszter  végén  rövid  tanulmány/esszé  a  kurzus  tematikájához kapcsolódóan – 40%

 

Időkorlát, beadási határidő: az ellenőrző feladatokra fordítható idő 60 perc, a tesztek időtartama 90 perc. A tanulmány/esszé leadási határideje a mindenkori vizsgaidőszak második hetének utolsó munkanapja.

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: