KURZUSOK 2016/2017/I.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Digitális Pedagógia 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

A szabadon választott tárgy az oktatás–képzés–nevelés témakörében a műszaki és társadalomtudományi alapképzésben részt vevő hallgatók tanulással-oktatással kapcsolatos

Debreceni Egyetem

Egészségtudományi ismeretek

Debreceni Egyetem

A tantárgy általános célja az, hogy betekintést nyújtson azokba az élettani, kórélettani mechanizmusokba és klinikai vonatkozásokba, melyeknek ismerete megalapozza az egészségügy területén végzett szociális munkát...

Információkeresés  és könyvtárhasználat

Debreceni Egyetem

A kurzus célja, az információkeresési, tanulási és kutatási készségek fejlesztése...

Kereskedelmi jog

Debreceni Egyetem

A Kereskedelmi jog kurzus a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának osztatlan jogász képzésében kötelező tárgyként szerepel, a képzés mintatanterve szerint a képzés VIII. félévében elhelyezkedve.

Eszterházy Károly Egyetem

Tanulásmódszertan és életvezetés

Eszterházy Károly Egyetem

A tantárgy célja, hogy segítséget nyújtson a konstruktív életvezetéshez a tanulással kapcsolatos ismeretek bővítésének, a tanulási képességek fejlesztésének...

Az informatika logika alapjai

Eszterházy Károly Egyetem

„Az informatika logikai alapjai” kurzus oktatása az Eszterházy Károly Főiskola által indított több képzés részét képzi: a tanegységhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati kurzus teljesítése kötelező a Programtervező informatikus alapképzési

Az objektum orientált programozás alapjai

Eszterházy Károly Egyetem

A „Magasszintű programozási nyelvek 1” kurzus oktatása az Eszterházy Károly Főiskola által indított több képzés központi részét képzi: a tanegységhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati kurzus teljesítése...

Mobil programozás

Eszterházy Károly Egyetem

Az okostelefonok és táblagépek piacán az Apple vezető szerepet tölt be, egyre többen használják az iPhone és iPad készülékeket...

Gábor Dénes Főiskola

Programozási alapok

Gábor Dénes Főiskola

A mérnök-informatikus tanterv első félévében kötelező, alapozó programozási tantárgy, az első programozási nyelv, valamint az ehhez tartozó nyelvfüggetlen és nyelvfüggő alapfogalmak

Kaposvári Egyetem

Optimumszámítás

Kaposvári Egyetem

A tárgy a lineáris algebrára, (vektorok, mátrixok, lineáris egyenletrendszerek megoldása) valamint az analízis, kalkulus ismereteire épít.

Óbudai Egyetem

A jazz kultúrtörténete I. - II.

Óbudai Egyetem

A 45 éves múltú BENKÓ DIXIELAND BAND a világon elsőként vállalkozott arra, hogy a modern Amerika születésének és a jazz születésének egybeeső korát, majd azt követően elmúlt századunk történéseit egy sokszínű zenei anyaggal ábrázolja.  

Egyéni és csoportos problémamegoldó technikák

Óbudai Egyetem

A tantárgy a PSP (Problem Solving Processes) témakörét öleli fel. A  problémamegoldó képesség az egyik olyan elvárás az alkotó munkát végző munkavállalókkal szemben...

Bevezetés az ergonómiába

Óbudai Egyetem

Sokak az ergonómia kifejezést az üléssel vagy a székkel azonosítják. Sokan nem tudják, mit jelent, de a szó előfordulási helyei alapján tudják, hogy valami jó dolog. 

 

Tartalomkezelés a felhőben: Orchard CMS

Óbudai Egyetem

Mi az az Orchard CMS?
Az Orchard CMS egy nyílt forráskódú webes tartalomkezelő rendszer (és egyben fejlesztői keretrendszer), amelyet többek között a Microsoft támogat...

Mobil alkalmazás fejlesztés FirefoxOS platformon 

Óbudai Egyetem

Az internet a modern élet szerves része – kulcsfontosságú szerepe van az oktatásban, kommunikációban, együttműködésben, üzleti életben, szórakozásban a társadalom egészére nézve. 

HTML5

Óbudai Egyetem

Az elmúlt néhány évben sokat változott az a webes környezet, amelyben naponta órákat töltünk el. Az információk mellé élmények, kapcsolatok társultak.

Kommunikáció a társas kapcsolatokban

Óbudai Egyetem

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a társas kapcsolatok kommunikációjának sajátosságaival.

Munkavédelmi alapismeretek

Óbudai Egyetem

A tárgy célja a felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgatók egészség- és biztonságkultúrájának fejlesztése annak érdekében, hogy a munkavilágában akár vezetőként...

Digitális rendszerek

Óbudai Egyetem

A tárgy célja a hallgatók megismertetése a műszaki informatikus számára szükséges digitális elektronikai alapismeretekkel, a digitális rendszerek legfontosabb építőelemeivel...

Különleges energiaforrások

Óbudai Egyetem

Az alapvető energetikai jellemzők és a világ energetikai helyzetének bemutatása után sorra vesszük, értékeljük a megújuló és nem hagyományos energiaforrások felhasználási módjait...

Kutatásmódszertan

Óbudai Egyetem

Áttekintést nyújt a különféle kutatási metódusokba, bevezeti a hallgatókat a kutatómunka technikájába, ezáltal segítséget nyújt a szakdolgozat elkészítéséhez, a majdani kutatómunkához.

Irányítástechnikai rendszerek

Óbudai Egyetem

Az egyre fejlődő technika lehetővé teszi, hogy az automatika egyre jobban átvegye az emberek szerepét lecsökkentve a hibák lehetőségét...

Digitális videók készítésének alapjai

Óbudai Egyetem

A „Digitális videók készítésének alapjai“ online tantárgy célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, amelyek megismertetik a hallgatókat a videokészítés felvételi, vágási és utómunkálatai elméletével és eszközrendszerével. 

Digitális technika I.

Óbudai Egyetem

A digitális technika a digitális jeleket feldolgozó elektronikus eszközök hardver oldalával foglalkozik.  A tárgy fő célja, hogy megadja mindazokat a hardver alapismereteket...

Alkalmazás fejlesztés Drupal alapokon

Óbudai Egyetem

A hallgatók megismertetése a Drupal rendszer alapjaival, a főbb modulokkal, azok lehetőségeivel, elsajátítsák, hogyan tudják teljes mértékben testre szabni a rendszer kinézetét.

Gépek CE jelölése, műszaki-jogi megfelelősége

Óbudai Egyetem

Az Európai Unión belül a termékek szabad áramlása érdekében, és a gépek okozta nagyszámú baleset miatt, a gépekre vonatkozó műszaki-, biztonsági követelmények egységesítésre kerültek. 

Robotirányítás

Óbudai Egyetem

A robotika és a robotok irányítása témakörök alapvető fontosságúak a modern mérnökök számára, sőt, hamarosan a mindennapi életünk részévé is válnak. 

Szervezeti magatartás

Óbudai Egyetem

A tantárgy célja a szervezetek működésének az egyén és a csoport szempontjából történő megismerése. A hallgatók az előadások során megismerkednek a szervezeti magatartás témaköreivel, és kiselőadásokon keresztül bizonyítják elméleti jártasságukat az általuk választott témában. 

Írás és prezentációs készségfejlesztés

Óbudai Egyetem

Írni és prezentálni mindenki tud, tudományosan írni és mindezt a hallgatóság számára élvezetesen előadni már kevesebben. A jó előadás a megfelelően megválasztott és kidolgozott témán alapul, de az igazán jó előadás ennél korábban kezdődik.

Tárgyalástechnika

Óbudai Egyetem

A kurzus célja, hogy az üzleti tárgyalások világában még nem járatos, vagy kevés tárgyalási tapasztalattal rendelkező érdeklődőket hozzásegítse a sikeres tárgyalásokhoz.

Digitális technika II.

Óbudai Egyetem

A digitális technika a digitális jeleket feldolgozó elektronikus eszközök hardver oldalával foglalkozik

Összetett hálózatok vizsgálata

Óbudai Egyetem

Az összetett hálózatok fogalomrendszerének használata a tudomány több területén gyümölcsözőnek bizonyult.

Vállalkozásinnováció

Óbudai Egyetem

A kurzus a célja, hogy négy nézőponton keresztül bemutassa ennek a glokális vállalkozói értékrendnek az alakulását...

Partiumi Keresztény Egyetem

Elektronikus kereskedelem

Pátriumi Keresztény Egyetem

Az elektronikus kereskedelem és online turizmus alapjainak elsajátítása, az online marketing eszközeinek megismerése.

Nemzetközi menedzsment

Pátriumi Keresztény Egyetem

A nemzetközi menedzsment tárgy keretén belül a hallgatók olyan ismeretekre tehetnek szert, amelyek segítik őket...

 

Erdély és a Partium kulturális öröksége

Pátriumi Keresztény Egyetem

A tantárgy általános célja Erdély és a Partium kulturális örökségének, a régiók életében fontos emlékezethelyek megismerése, továbbá a régiók kulturális jelenségei iránti érzékenység kifejlesztése...

Pécsi Tudományegyetem

Pénzügytan

Pécsi Tudományegyetem

A pénzügyekben való biztonságos eligazodás napjainkra alapvető társadalomi igénnyé vált. A tantárgy keretében megismertetjük a hallgatókkal a legalapvetőbb pénzügyi fogalmakat és folyamatokat, a pénz történetét és funkciót.

Turisztikai termékfejlesztés

Pécsi Tudományegyetem

A turizmus képzés gyakorlatorientált jellegét erősítő tantárgy. Épít a turizmus elmélete és rendszere tárgy keretében elsajátítandó elméleti ismeretekre.

Sapienta EMT

Egészségvédelem a családban

Sapienta EMT

a tanuló a tananyag elsajátítása után ismerni fogja a családhoz, párkapcsolathoz tartozó pszichológiai alapfogalmakat...

Szabadkai Magyar Tanítóképző Kar

Népmese

Szabadkai Magyar Tanítóképző Kar

A hallgatók ismerjék meg a magyar és a nemzetközi folklóranyagba tartozó népmeséket, azok műfaji sajátosságait, az ide vonatkozó alapfogalmakat...

Szabadkai Műszaki Szakfőiskola

Mobil alkalmazások

Szabadkai Műszaki Szakfőiskola

A tantárgy célja megtanítani a diákokat hogyan kell Java programozási nyelv segítségével mobil alkalmazásokat tervezni, megvalósítani, tesztelni és publikálni.   

 

Szegedi Tudományegyetem

e-Business

Szegedi Tudományegyetem

Az e-Business jelenségvilágának és fontosabb szereplőinek megismerése, a nyílt forráskódú szemlélet elsajátítása.

 

Szolnoki Főiskola

Pénzügyi és számviteli informatika

Szolnoki Főiskola

A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek – az alapképzés keretében elsajátított informatikai ismeretekre támaszkodva – a számviteli információs rendszerrel, az információs rendszer szervezési kérdéseivel...

Zsigmond Király Egyetem

Információs társadalom

Zsigmond Király Egyetem

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat az információs társadalom sajátosságaival, bemutassa a terület fontosabb elméleti megközelítéseit...

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: